Mijn Talenten 0

Organisatorische talenten

Procesgericht
Doelgerichtheid
De mate waarin de persoon behoefte heeft zich te richten op (gestelde) doelen en resultaten.
Doelgericht

Doelgericht

 • zeer resultaat- en doelgericht
 • concreet
 • doel afhankelijk
 • zal eerder zelf doelen formuleren
Sterk gericht op doelen en daarmee resultaten, wil graag naar een doel toewerken en behalen. Houdt sterker vast aan doelen. Heeft een duidelijk en concreet eindpunt voor ogen. Zal eerder zelf doelen formuleren als deze niet voorhanden zijn. Meer afhankelijk van concrete doelen. Kans op minder initiatief en actie bij gebrek aan een helder gestelde richting, zeker als er daarbij minder opties zijn om zelf richting te bepalen. Heeft meer moeite met het afwijken van gestelde doelen, ook als het eindpunt gaandeweg een “doodlopende weg” blijkt.
Mogelijke valkuil:
Kortzichtig

 • gemiddeld doel- gericht
 • heeft enige richting nodig
 • kan van doelen afwijken
Heeft geen uitgesproken voorkeur voor doelen maar kan ook niet helemaal zonder. Heeft redelijk concreet geformuleerde doelen en resultaten nodig. Kan zich richten op doelen maar weet wanneer ervan af te wijken. Kan tot op zekere hoogte improviseren indien nodig. Kan zowel met concrete als vage doelen omgaan. Wil globaal graag weten wat er verwacht wordt maar hoeft het niet per se tot in detail te weten.

Procesgericht

 • procesgericht
 • kan overweg met vage doelen
 • weet makkelijk te improviseren
Meer gericht op processen dan op concrete doelen. Voelt zich minder gebonden aan doelen en houdt er minder aan vast. Zeer procesgericht. Kan beter omgaan met vaag geformuleerde doelen. Weet makkelijk te improviseren als dat nodig is. Kan soms gebrek aan richting hebben; zelfs richtingloos zijn. Is weinig afhankelijk van concrete doelen. Durft met zaken te beginnen zonder concreet doel voor ogen te hebben; ziet wel waar de rit eindigt. Gevaar dat zaken hierdoor niet tot een gewenst resultaat leiden.
Mogelijke valkuil:
Richtingloos
Creatief
Orde & structuur
De mate waarin de persoon behoefte heeft aan een planmatige aanpak, ordening en netheid.
Accuraat

Accuraat

 • zeer geordend
 • accuraat
 • kan rigide zijn
 • werkt planmatig
 • netjes
 • houdt zich vaker aan afspraken
Gedreven worden door structuur. Wil graag met een plan in de hand te werk gaan, hierdoor eerder efficiënt. Houdt van netheid. Kan moeilijker tegen hectiek, chaos en slordigheid. Accuraat, heeft oog voor details. Meer moeite met “out of the box” denken. Houdt eerder vast aan bestaande structuren en modellen. Hierdoor kans op starheid. Houdt graag van een nette opgeruimde omgeving. Schept eerder orde in chaos. Komt eerder op tijd en houdt zich vaker aan afspraken.
Mogelijke valkuil:
Detaillistisch

 • evenwicht tussen details en grote lijnen
 • voldoende flexibel
 • kan met details omgaan
Vindt een balans tussen de grote lijnen enerzijds en planmatig en gestructureerd werken anderzijds. Kan situationeel met hectiek en chaos omgaan. Kent het belang van planmatig werken, maar is toch voldoende flexibel om zich aan te passen aan gewijzigde omstandigheden. Kan zo nodig met details omgaan. Hecht genoeg waarde aan op tijd komen en afspraken nakomen.

Creatief

 • focus op grote lijnen
 • creatief
 • soms slordig
 • flexibel in werkwijze
Gedreven worden door de grote lijnen en flexibiliteit. Heeft sterke creatieve en innovatieve kracht. Neiging tot slordigheid, minder oog voor detail. Kan beter met hectische, chaotische en rommelige omgeving omgaan. Hecht weinig waarde aan een planmatige en gestructureerde aanpak; “goes with the flow”. Flexibel in werkwijze. Kans op overzicht verliezen door matige planning, hierdoor eerder inefficiënt.
Mogelijke valkuil:
Ongestructureerd
Abstractievermogen
Pragmatisme
De mate waarin de persoon het van belang vindt dat zaken nuttig en praktisch zijn en daar zelf naar wil handelen.
Praktisch

Praktisch

 • zeer praktisch
 • iets moet nut hebben
 • efficiënt
 • calculerend
 • oplossingsgericht
Gedreven worden door een praktische instelling en resultaten, wil graag optimaal gebruik maken van geld en middelen. Houdt niet van verspillen, werkzaamheden en zaken moeten toegevoegde waarde hebben, calculerend. Oplossingsgericht, efficiënt. Hecht minder waarde aan rituelen en bijzondere gelegenheden als rndeze niet iets opleveren. Heeft pas oog voor de theorie als het iets oplevert en uitvoerbaar is.rn
Mogelijke valkuil:
Calculerend

 • theorie en praktijk in balans
 • snapt waarde van rituelen
 • zowel abstract als concreet
Heeft zowel aandacht voor de praktijk als het theoretische kader. Zal een kosten-baten analyse maken wanneer dat nodig is. Geld en middelen zijn situationeel van belang maar weet de waarde van rituelen, symbolen en speciale gebeurtenissen ook op waarde te schatten. Snapt dat een goede theoretische basis kan helpen bij het in de praktijk brengen van zaken. Kan zowel abstract als concreet zijn.

Abstractievermogen

 • theoretisch
 • weinig berekenend
 • veel gevoel voor symbolen en rituelen
 • meerabstract
Gedreven worden door het theoretische kader. Meer abstract dan concreet. Geeft niet veel prioriteit aan geld en middelen, zaken hoeven niet per se toegevoegde waarde te hebben. Is veel minder berekenend en calculerend; werk en relaties hoeven niet altijd iets op te leveren. Hecht meer waarde aan rituelen, symbolen en bijzondere gelegenheden zoals verjaardagen, jubilea en feestdagen. Is pas geïnteresseerd in de praktijk als er een theoretische basis aan ten grondslag ligt.
Mogelijke valkuil:
Onpraktisch
Copyright © TMA Method 1999-2020