Mijn Talenten 0

Leidinggevende talenten

Bedachtzaam
Besluiten nemen
De mate waarin de persoon stelling wil nemen, behoefte heeft besluiten te nemen en daaraan vasthoudt.
Probleemoplossend

Probleemoplossend

 • beslist snel
 • initiatiefrijk
 • houdt vast aan besluiten
 • probleem-oplossend
Gedreven door snel en efficiënt beslissingen willen nemen. Lost graag problemen snel op en komt tot de kern van de zaak. Heeft een sterke eigen mening. Houdt eerder vast aan genomen besluiten. Neemt vaak zelf beslissingen, betrekt anderen hier minder bij. Overweegt minder standpunten om tot een besluit te komen. Reageert bij keuzemomenten meer impulsief en houdt sterker aan eigen keuzes vast. Heeft minder geduld voor het besluitvormingsproces en heeft eerder een gevoel van urgentie om te beslissen. Gericht op initiatief, komt snel ter zake.
Mogelijke valkuil:
Impulsief

 • balans tussen snel beslissen en overwegen
 • kan van mening veranderen
Evenwicht tussen stelling nemen en snel beslissen enerzijds en overwegen en overleggen anderzijds. Neemt meestal besluiten als daar voldoende basis voor is. Situationeel gericht op overeenstemming tussen belangen. Zal eerder van mening veranderen als er goede argumenten voor zijn, laat zo nodig reeds genomen besluiten los. Handelt niet al te impulsief pas als zaken enigszins doordacht zijn. Lost problemen het liefst in een redelijke termijn op.

Bedachtzaam

 • genuanceerd
 • overlegt meer
 • wikt en weegt
 • overwegend
 • weifelend
 • soms besluiteloos
Overweegt graag meerdere standpunten alvorens een besluit te nemen; wikt en weegt. Heeft liever ruim de tijd om een besluit te nemen. Neemt meer feiten en omstandigheden mee om tot een beslissing te komen; genuanceerd. Beslist en handelt liever na overleg met anderen. Sterker gericht op consensus en draagvlak. Meer afwachtend op beslissingen van anderen. Heeft veel oog voor argumenten van anderen. Laat genomen besluiten sneller los. Gevaar op blijven hangen in de overwegings- en overlegfase. Hierdoor is de kans aanwezig dat er te laat of helemaal geen beslissingen worden genomen en problemen blijven liggen.
Mogelijke valkuil:
Twijfelend
Groepsgericht
Onafhankelijk denken & handelen
De mate waarin de persoon behoefte heeft aan autonomie en zelfstandigheid bij oordeelsvorming en handelen.
Autonoom

Autonoom

 • vrij
 • autonoom
 • denkt en handelt vanuit eigen kaders
 • sterke eigen mening
 • soms solistisch
Gedreven door autonomie en vrijheid. Vormt graag op onafhankelijke wijze een eigen mening, oordeel of visie. Handelt het liefst zelfstandig op eigen wijze zonder al te veel overleg en rekening te hoeven houden met anderen. Soms solistisch. Legt niet graag verantwoording af. Hierdoor minder toegankelijk en transparant. Soms eigengereid en eigenwijs, dit kan weerstand veroorzaken. Trekt zich weinig aan van andere meningen, conventies en groepscultuur. Laat zich niet makkelijk sturen. “Laat hem maar zijn ding doen”.
Mogelijke valkuil:
Eigenwijs

 • vrijheid en gezamenlijkheid in evenwicht
 • gebalanceerd zelfstandig en toegankelijk
Vindt een evenwicht tussen vrijheid en gezamenlijkheid. Begrijpt het belang van overleg en werken in een team. Heeft gevoel voor samenwerken in groepsverband maar heeft ook zeker een eigen inbreng. Gebalanceerd zelfstandig en toegankelijk. Weet de visie van anderen te respecteren en te volgen maar kan ook de eigen lijn trekken als hij ergens echt van overtuigd is. Durft zo nodig zijn mening in het team te ventileren. Kan verantwoording afleggen voor zijn acties en handelen indien nodig, redelijk transparant.

Groepsgericht

 • functioneel groepsgericht
 • collegiaal
 • werkt graag in overleg
 • transparant
 • sneller te sturen
Gedreven door gezamenlijkheid en gebondenheid. Functioneel team- en groepsgericht, werkt graag in overleg. Toegankelijk en collegiaal. Teamspeler die zich makkelijker laat sturen. Volgt eerder de visie en mening van anderen, sneller beïnvloedbaar. Past zich relatief snel aan een groep aan. Is afhankelijker van leiding en teamleden. Legt makkelijk verantwoording af voor zijn acties en handelingen, hierdoor zeer transparant. Heeft gevoel voor de positie en belang van anderen in zijn team. Houdt vaak rekening met de zienswijze van anderen, wacht op toestemming of consensus binnen het team alvorens te handelen.
Mogelijke valkuil:
Beïnvloedbaar
Meegaand
Verantwoording & leiderschap
De mate waarin de persoon behoefte heeft om leiding te geven en verantwoording te nemen.
Leidend

Leidend

 • is graag voor zakenverantwoordelijk
 • neemt het voortouw
 • treedt vaak leidend op
 • neemt de nodige groepsbeslissingen
Wordt gedreven door verantwoording en invloed willen hebben over mensen en projecten. Wil graag leidinggeven, neemt het voortouw. Treedt vaak leidend en verantwoordelijk op. Trekt snel verantwoordelijkheden naar zich toe en de zeggenschap over het team. Probeert zich in de leiderschapsrol te manoeuvreren; machtsaspect. Denkt dat hij dat zelf het beste kan. Beheerst en controleert vaker zijn omgeving. Meer moeite met delegeren. Neemt vaak beslissingen die hij nodig acht voor het team. Kan hierdoor hard overkomen.
Mogelijke valkuil:
Bazig

 • vindt balans tussen verantwoordelijkheid nemen en loslaten
 • neemt het voortouw als dat echt nodig is
 • functioneel volgend
Vindt een balans tussen het nemen en loslaten van verantwoordelijkheid. Kan functioneel delegeren en taken overdragen maar zal dit niet klakkeloos doen. Neemt het voortouw als hij dat echt nodig vindt. Zal situationeel de leiding nemen, maar weet ook wanneer de leiding aan een ander over te laten. Kan beslissingen van de leidinggevende accepteren maar geeft wel weerstand als hij de beslissingen onjuist of onredelijk vindt; functioneel volgend.

Meegaand

 • meer volgend en plooibaar
 • zal beslissingen sneller accepteren
 • soms gelaten
 • laat zich eerder leiden
Kan verantwoordelijkheden makkelijk loslaten, heeft minder moeite met delegeren en het overdragen van taken. Is meer volgend en plooibaar. Erkent makkelijker een ander in de leiderschapsrol. Vindt het prettiger als anderen belangrijke beslissingen nemen, zal deze ook sneller accepteren. Kan soms te gelaten zijn. Plaatst zich liever niet in de leiderschapsrol, laat zich eerder leiden.
Mogelijke valkuil:
Gelaten
Copyright © TMA Method 1999-2020